Beleidsplan Stichting Innovatie en Onderzoek Reumatologie

Met trots bieden wij u het beleidsplan van de Stichting Innovatie en Onderzoek Reumatologie aan. Het beleid wat we geschreven hebben, geldt voor de komende periode, van 2018 tot en met 2025.

Op 25 september 2015 is de Stichting Reumazorg Friesland opgericht. In 2017 hebben we, vanwege interne wisselingen, de naam gewijzigd in Stichting Innovatie en Onderzoek Reumatologie. De
stichting is actief als non-profit organisatie (ANBI stichting) met als doel innovatie en onderzoek te stimuleren en uit te voeren op het gebied van het bewegingsapparaat en reumatologische
aandoeningen in het bijzonder. Daarnaast heeft de stichting een specifieke focus op fondsenwerving om genoemde innovatie en onderzoek te kunnen laten plaatsvinden.

Visie en missie

De stichting Innovatie en Onderzoek heeft als visie dat de beste zorg mogelijk, beschikbaar moet zijn voor de Friese reumapatiënt. Daarbij zou de zorgprofessional op het gebied van reuma en het gehele bewegingsapparaat in een zo optimaal mogelijke omgeving hun zorg moeten kunnen bieden.

De stichting heeft dan ook als missie om

 • innovatie en kwaliteitsverbetering in de medische en paramedische zorg, op het gebied van het bewegingsapparaat en reumatologische aandoeningen in het bijzonder, te stimuleren, te
  ondersteunen en ten uitvoer te brengen;
 • alsmede het stimuleren, ondersteunen en ten uitvoer brengen van wetenschappelijk onderzoek;
 • alsmede het verwerven en beheren van financiële middelen ten behoeve van de hierboven genoemde missies.

Ambities

De Stichting wil daar waar nodig de belangen van de Friese reumapatiënt en de zorg professionals behartigen.

De Stichting wil haar middelen maximaal inzetten om de huidige kwaliteit en capaciteit van de reumatologische zorg in Friesland te verbeteren, liefst middels innovatie.

De Stichting wil vooral toegepast wetenschappelijk onderzoek naar reumatische ziektebeelden stimuleren die een positieve impact kunnen hebben op het welzijn van de Friese reumapatiënten.

De strategische doelstelling

Voor de periode 2018-2025 heeft de stichting een aantal wensen en plannen.

 1. Een ander zorgmodel, 2015-2025
  De Friese reumatologen werken sinds 2015 aan een ander zorgmodel om bepaalde problemen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen, op te kunnen lossen. Het grootste probleem betreft de wachttijd. Hierdoor lopen patiënten onnodig lang met ontstekingen door. De schade die dat fysiek en financieel veroorzaakt is te groot en wordt middels het gewenste, andere zorgmodel beperkt.

  De Fryske reumatologen zien dat het zorgproces gescheiden moet worden in enerzijds de initiële diagnostiek van nieuwe patiënten met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, deze medisch specialistische zorg vindt buiten het ziekenhuis plaats en, anderzijds, in de ziekenhuisbehandeling van bekende inflammatoire chronische patiënten. Door nieuwe patiënten in een apart en gestroomlijnd proces centraal in Friesland te beoordelen kan veel efficiënter medisch specialistische zorg worden gegeven. Intensievere samenwerking met de 1e lijn is een logisch en gewenst gevolg van de scheiding. Onderlinge communicatie tussen de verschillende zorgverleners rondom de patiënten en met de patiënt zelf moet zo geoptimaliseerd worden.

  De verbetering van vroegdetectie van specifieke ziektebeelden die vaak te laat herkend worden wordt nagestreefd. Te denken valt aan meer kennis bij o.a. de huisarts over spondylarthropathie (voorheen ziekte van Bechterew) en het fenomeen van Raynaud.

 2. Gebruikmaken van innovaties
  • De HandScan, onderzoek fase 1 van 2017 tot 2020
   De HandScan van Hemics* is een innovatief, nieuw instrument. Het is in 2017 aangeschaft en ter beschikking gesteld aan de vakgroep Reumatologie van het medisch centrum Leeuwarden om onderzoek te verrichten. In dit registry onderzoek wordt de Handscan vergeleken met de huidige reumazorg en gekeken wat de meerwaarde zou kunnen zijn. Theoretisch kan efficiencywinst met de HS worden bereikt door de snelheid en de verhoogde sensitiviteit waarmee ziekteactiviteit kan worden vastgesteld. Na deze eerste
   onderzoeksperiode is het de bedoeling om een gerichte interventie-studie met de HandScan uit te voeren gebaseerd op de uitkomsten van fase 1.
  • Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO – Quli) , medio 2018 – begin 2019
   Zelfmonitoring door de patiënt door middel van zijn Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van Quli. Met een PGO beheert de patiënt zelf zijn medische informatie en kan die met iedereen delen. Daarnaast kan dit een continue bron van informatie worden over de activiteit van de aandoening. Zo kan er een betere efficiëntie in arts-patiënt bezoeken komen door meer inzicht voor de dokter en meer regie bij de patiënt. Op termijn kan dit leiden tot een lagere herhaalfrequentie als er digitale mogelijkheden zijn voor deze monitoring. De stichting wil de Fryske Reumatologen graag de mogelijkheid bieden om te onderzoeken in hoeverre het aanbieden van de PGO van Quli aan haar patiënten en alle behandelende artsen, het zorgproces verbetert.
 3. Innovaties mede ontwikkelen
  • Snellere laboratoriumtesten zal de diagnostiek naar reuma kunnen versnellen. De Stichting is
   op zoek naar aanbieders van dergelijke sneltesten op dit terrein, of zal zelf onderzoek hiernaar willen stimuleren.
  • De ontwikkeling van zelfmonitoring (bv loopbewegingen of patient reported outcomes) middels apps wordt gestimuleerd, concrete invulling moet nog volgen.
 4. Financieel: meer fondsen verwerven
  • De stichting gaat een actief promotie beleid ontwikkelen om bekendheid te geven aan de doelstellingen van de stichting.
  • Diverse fondsen zullen actief benader worden.